Gmina Czyżew Gminny Portal Internetowy
ban01 ban03 ban04 ban07 ban08 ban09
Znajdujesz się w: Strona główna / Oświata / Historia szkolnictwa w Gminie Czyżew
Zmień kontrastZmień kontrast Zmień WielkośćZmień wielkość

Historia szkolnictwa w Gminie Czyżew

 

CZYŻEW - OSADA

Najdawniejsze wiadomości o szkole w Czyżewie pochodzą z XVII w. W latach 1683 – 1686 Czyżewo posiadało szkołę parafialną; uczono w niej chłopców a nauczyciel pobierał pensję z funduszów parafii. W XIX w. założono szkołę parafialną a nauczyciel był już na etacie państwowym. Przed I wojną światową założono trzyoddziałową szkołę z jednym nauczycielem – Janem Siezieniewskim. Zajęcia odbywały się w języku rosyjskim.

W 1911 roku Macierz Szkolna założyła drugą szkołę, w której nauczycielką była Janina Pawłowska. Na pensję nauczycielską składały się zbiórki dzieci i dochody z różnych imprez. Kiedy stara szkoła przy ulicy Zarębskiej stała się za ciasna. Grunt pod nową szkolę podarował właściciel majątku Czyżew Kościelny Tadeusz Sokołowski. Wybudowano tam w okresie międzywojennym drewnianą szkołę, która służyła ludności Czyżewa aż do 1963r.. Patronem tej szkoły był profesor UJ Marian Sokołowski (ojciec fundatora placu). Mimo zakazów okupacyjnych tajne nauczanie trwało nieprzerwanie. W pierwszych dniach wyzwolenia szkoła podstawowa wznowiła swą działalność. W 1945r. zorganizowane zostało Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Gospodarstwa Wiejskiego. Szkoła ta została następnie przekształcona w zasadniczą szkołę o kierunku mechanicznym. Żywot tej szkoły był krótki i w latach pięćdziesiątych istniała na terenie Czyżewa już tylko szkoła podstawowa. Jednym z jej pierwszych kierowników był Władysław Krajewski a następnie długoletnim kierownikiem był Tadeusz Skibicki. Przez wiele lat szkoła była głównym organizatorem życia kulturalnego w osadzie. Młodzież włącza się aktywnie do organizacji uroczystości państwowych. Sale były wypożyczane na występy różnych zespołów a nauczyciele aktywnie uczestniczyli w życiu politycznym i społecznym. Liczba dzieci w Czyżewie stale wzrastała, także szkoła nie była w stanie pomieścić wszystkich uczniów. Zrodziła się więc potrzeba budowy większej i nowocześniejszej szkoły.

21 stycznia 1959r. w siedzibie Gromadzkiej Rady Narodowej odbyło się zebranie komitetu rodzicielskiego oraz wszystkich kierowników instytucji, podczas którego powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Pierwsze wpłaty na fundusz budowy szkoły pochodziły z dobrowolnego opodatkowania się rolników, nauczycieli, pracowników instytucji oraz młodzieży szkolnej. Ponadto rolnicy zadeklarowali pomoc w pracach przy budowie. Po wielu zabiegach i staraniach w 1961r rozpoczęto budowę. Ostateczne prace zostały zakończone w 1963r. i w grudniu tego samego roku młodzież przeprowadziła się do nowoczesnej, pięknie wyposażonej szkoły. Dwa lata później 3 listopada1963r. powołana zostaje do życia Szkoła Przysposobienia Rolniczego, w której rozpoczęło naukę 48 osób. Była to bardzo cenna inicjatywa, ponieważ zadaniem szkoły było kształcenie rolników. Brak było na terenie Gromadzkiej Rady ludzi z wykształceniem rolniczym. Szkoła na koniec roku szkolnego organizowała wystawy płodów rolnych oraz wykonanych przez uczniów pomocy dydaktycznych. W 1969r. szkoła została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

Zasadniczej Szkole Rolniczej w Czyżewie przypadł w udziale zaszczyt krajowej inauguracji roku szkolnego ZMR i ZPS. Kronika szkolna notuje w 1969r. ważne wydarzenie w życiu szkoły. 21 czerwca 1969r. szkole podstawowej nadano imię 25-lecia PRL i szkoła otrzymała sztandar. W latach 1965-69 przy szkole podstawowej działała filia zambrowskiego liceum ogólnokształcącego dla pracujących. Była to jedyna w kraju szkoła średnia działająca przy szkole podstawowej. W 1969r. absolwenci tej szkoły otrzymali świadectwa maturalne.

Obecnie na terenie Gminy Czyżew – Osada znajduje się 3 szkoły podstawowe: w Czyżewie, Rosochatem Kościelnem i w Dąbrowie Wielkiej; 2 gimnazja: w Czyżewie i w Rosochatem Kościelnem oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie posiada 2 szkoły filialne w Krzeczkowie Szepielakach i Dąbrowie Nowej Wsi. Szkoły te realizują nauczanie początkowe. Do szkół podstawowych uczęszcza 593 uczniów, w tym 360 do SP w Czyżewie. Do Gimnazjum 346 uczniów, w tym 251 do Gimnazjum w Czyżewie.

Edukacją zarówno młodzieży jaki i dorosłych zajmuje się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie mieszczący się w przy ul. Niepodległości 3. Szkoła otrzymała nowy budynek od samorządu Gminy Czyżew-Osada w 1997r. W szkołach dla młodzieży uczy się 411 osób, a w szkołach dla dorosłych 90. Placówka oferuje wiele kierunków kształcenia. Więcej informacji na temat placówki można uzyskać na stronie szkoły www.zsoiz-czyzew.pl

Rosochate Kościelne

Szkoła w Rosochatem Kościelnem powstała w 1850 roku. Była wtedy prowadzona prywatnie we własnym domu, przez nauczyciela Zalewskiego. Po powstaniu styczniowym przeniesiono ją w miejsce starej karczmy. Na kartach historii szkoły miłą pamięcią zapisał się nauczyciel o nazwisku Ufnal, którego lata pracy przypadały na okres 1881-1905 (24 lata). Jak odnotował w założonej prze siebie kronice szkoły nauczyciel Antoni Dmochowski, Ufnal był bardzo ceniony i szanowany przez tutejszych mieszkańców. Jego miejsce zajął osadzony przez władze rosyjskie Litwin Urbajtys. Po nim nastał nauczyciel o nazwisku Bencławski. Antoni Dmochowski w swej kronice napisał: "Bencławskiego wszyscy tu chwalą, gdyż bił dzieci. Bił aż do 1912 roku".

W chwili wybuchu I wojny światowej drewniana szkoła wymagała remontu. Podczas okupacji niemieckiej zaczęto odnawiać budynek. Sporą sumę pieniędzy przeznaczył na remont proboszcz Mieszkowski. Gdy do wsi wkroczyli kozacy, zajęli salę szkolną. Kozacy zaczęli drzeć książki, mapy, niszczyć wszystko, co wpadło im w ręce. Mieszkanie nauczyciela zajął dowódca. Po jego wyjeździe sala szkolna stała się kancelarią dywizji, która służyła im jako fabryka pieniędzy.

Po wojnie w szkole było coraz więcej dzieci, szkoła z dwuklasowej przekształciła się w trzy-, cztero- a następnie pięcioklasową. W związku z tym, że w szkole było ciasno, klasy łączone, ksiądz proboszcz Mieszkowski wynajął szkole salę w Domu Ludowym. Dzieci uczyły się też w domu Antoniego Skarżyskiego (na obecnej ul. Wierzbowej). W roku szkolnym 1928/1929 było już 6 oddziałów i 200 uczniów. Były przerwy w nauce dla wszystkich np.: przerwa na wykopki ziemniaków (2 tygodnie), dość długa przerwa z powodu silnych mrozów (ok. -40˚C). Brak budynku szkolnego, w którym by można pomieścić wszystkie oddziały, znacznie utrudniał prowadzenie zajęć lekcyjnych, a wynajęte izby niezbyt nadawały się do użytku z powodu braku sieni, złego stanu drzwi, okien i podłóg.

Ogromne starania w kierunku wybudowania nowej szkoły włożył kierownik Antoni Dmochowski. Jednak zapiski w kronice z dnia 12.07.1937r. informują, iż Rada Gminy Czyżew-Osada odrzuciła przedstawiony przez niego wniosek. Pan Dmochowski nie ustąpił i szukał innych dróg, które prowadziłyby do wybudowania nowej szkoły. Udało się, latem 1937r. wybudowano fundamenty pod nowa szkołę. Ukończenie prac przewidywano na lato 1938r.

Kampania wrześniowa 1939r. zastała budynek szkolny zdolny do rozpoczęcia nauki, choć jeszcze niewykończony. W okresie tragicznych chwil najazdu wojsk niemieckich budynek szkolny zajmowany był przez oddziały, które z właściwą dla tego narodu "kulturą" niszczyły majątek szkoły z trudem zdobywany przez wiele lat (połamane tablice, ławki, zniszczone dokumenty, książki, mapy, globusy).

Z chwilą wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej szkoła w Rosochatem została zamknięta. Jednak grono nauczycielskie świadome swych obowiązków wobec Ojczyzny, wśród niebezpieczeństw i stałego napięcia nerwowego, kontynuowało nauczanie w sposób tajny. Przykładem może być praca małżeństwa Pauliny i Franciszka Krassowskich, którzy uczyli dzieci, a raczej młodzież w zakresie czterech klas gimnazjum.

We wrześniu rozpoczynającym rok szkolnym 1945/1946 wyjechał z Rosochatego Kościelnego długoletni nauczyciel Antoni Dmochowski. Kierownikiem szkoły został Edward Kalinowski. Budynek szkolny był w opłakanym stanie. I znów remont, i znów mnóstwo zabiegów związanych ze zdobyciem funduszy. Po ukończeniu remontu do szkoły uczęszczało 250 uczniów. Klasę pierwszą z powodu dużej liczby uczniów podzielono na dwie klasy równoległe. Na wiosnę roku szkolnego 1945/1946 plac szkolny ogrodzono płotem sztachetowym, zasadzono drzewa i krzewy oraz urządzono ogródek kwiatowy. Tymczasem 15 sierpnia 1946r. przez wieś przeszedł silny huragan, który poważnie uszkodził wiele prywatnych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Nie oszczędził też budynku szkolnego pozostawiając po sobie wielkie zniszczenia (zerwany dach, zburzone kominy, wybite szyby).

Od 1 września 1950r. obowiązki kierownika szkoły objął Pan Zbigniew Biały, a w październiku 1951r. dokonywano elektryfikacji miejscowości, a tym samym zelektryfikowano szkołę. Szkoła zaczęła tętnić życiem. Coraz popularniejszy był szkolny zespół artystyczny, który śpiewał, tańczył, występował nie tylko dla społeczności uczniowskiej, ale także dla społeczności lokalnej. Z czasem szkolni artyści prezentowali swój dorobek poza terenem Rosochatego. Osiągali sukcesy, otrzymywali nawet wysokie nagrody pieniężne. Nad jego pracą czuwała przez wiele lat Pani Halina Biała.

Kolejne lata były już okresem spokoju i stabilizacji. W 1966r. po 16 latach pracy kierownik Zbigniew Biały wraz z żoną Haliną Białą opuścił szkołę i Rosochate Kościelne. Stanowisko kierownika szkoły objął Pan Józef Mystkowski. Był to rok reformy oświatowej, kiedy to został utworzony ośmioklasowy system nauczania w szkole podstawowej.

Pod opieką Pani Bogumiły Kućmierowskiej nadal działał chór szkolny, wyjeżdżał na przeglądy, zdobywał nagrody. Częste reorganizacje lat siedemdziesiątych, jakie miały miejsce w Polsce nie ominęły też oświaty. Wówczas opracowano koncepcję szkoły zbiorczej, która z reguły miała znajdować się w siedzibie gminy. Wcześniej przeprowadzono reorganizację administracji – zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe, a utworzono Gminy. GRN w Rosochatem również uległa likwidacji a, miejscowość naszą włączono do gminy Czyżew-Osada. Koncepcja szkół zbiorczych przewidywała likwidację małych szkół. Szkoła w Rosochatem pozostała w dalszym ciągu samodzielną jednostką podporządkowaną szkole gminnej w Czyżewie-Osadzie.

Rok szkolny 1981/1982 to rok, w którym wprowadzono system 5 dniowego tygodnia pracy, to rok budowy budynku gospodarczego, usytuowanego w zachodniej części placu szkolnego. Budynek gospodarczy budowany w czynie społecznym składał się z dwóch dużych izb lekcyjnych (w późniejszym czasie jedna z nich miała charakter sali gimnastycznej), pomieszczenia na opał i ubikację. To również rok kiedy zeszyty przedmiotowe zakupywali rodzice swoim dzieciom na talony wydawane przez dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 1988/1989 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dotychczasowy dyrektor Pan Józef Mystkowski po 30 latach pracy w zawodzie nauczycielskim przeszedł na emeryturę. Funkcję tę przejęła Pani Władysława Nagórka, a po niej Pani Halina Kulesza.

Pod koniec 1991r mieszkańcy Rosochatego coraz częściej mówili o rozpoczęciu budowy nowej szkoły. Za staraniem ówczesnego dyrektora i zawiązanego wcześniej Komitetu Budowy Szkoły wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1992/1993 rozpoczęto budowę fundamentów. Dotychczasowe boisko szkolne zamieniło się w jeden wielki plac budowy. To tutaj codziennie przychodzili chętni do pracy w czynie społecznym. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwał główny majster Pan Stanisław Kamianowski. Tymczasem życie szkolne nadal toczyło się w starej drewnianej szkole, gdzie było trochę zimno, ciasno, niewygodnie. W listopadzie 1993r dokonano odbioru tzw. "stanu zerowego zamkniętego". Wczesną wiosną 1994r. (jak zanotowano w kronice) wykonano w bardzo szybkim tempie wewnętrzne prace budowlane, a 29 października 1994r. nastąpiło otwarcie nowej szkoły. Nowa szkoła to dziesięć dużych sal lekcyjnych i mieszkania dla nauczycieli.

Rok szkolny 1999/2000 przyniósł znaczne zmiany w polskim systemie oświaty. Powołano do życia nowe szkoły – gimnazja. Na terenie gminy utworzono dwa gimnazja w tym jedno w Rosochatem Kościelnem. Sytuacja zmusiła do podziału budynku szkolnego na dwie części – parter był przeznaczony na Szkołę Podstawową, której dyrektorem pozostała Pani Halina Kulesza ustępując później miejsca Pani Bogusławie Kossakowskiej, na piętrze umieszczono Gimnazjum, którego dyrektorem został Pan Ireneusz Bańkowski.

29 września 2001r. dokonano uroczystego otwarcia nowo powstałego stadionu szkolnego. Obiekt sportowy przeznaczono nie tylko dla uczniów szkoły, ale także dla młodzieży pozaszkolnej.

Po upływie kolejnych lat 1 września 2003 roku dokonano połączenia obu szkół i powstał Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem, którego dyrektorem została Pani Bogusława Kossakowska. A wkrótce, bo w 2006r. przy szkole powstał nowoczesny kompleks sportowy.

Społeczność szkolna oraz mieszkańcy wsi Rosochate Kościelne i okolic od wielu lat dążyli do tego, aby w istniejącej szkole funkcjonowała pełno wymiarowa sala gimnastyczna. Dzięki staraniom Pani Dyrektor nastąpiła realizacja marzeń społeczności szkolnej.

Dnia 28 września 2006 roku drzwi nowoczesnej sali gimnastycznej otworzyły się dla wszystkich i są otwarte do dziś...

Rok szkolny 2006/2007 jest bardzo owocny dla szkoły w Rosochatem. Jeszcze uczniowie nie przestali cieszyć się z nowej, wspaniałej sali gimnastycznej, a tu następna niespodzianka.

Dnia 23 czerwca 2007 roku została zmodernizowana pracownia informatyczna. Pracownia zostaje wyposażona w nowoczesny sprzęt, a stare komputery, ku uciesze nauczycieli i uczniów, trafiają do poszczególnych sal lekcyjnych i świetlicy. Od tej pory komputery są narzędziem pracy nie tylko na lekcjach informatyki, ale także i na wszystkich pozostałych zajęciach dydaktycznych.

6 listopada 2007 roku – dzień kolejnej przemiany w naszej szkole. W miejscu starej sali gimnastycznej powstaje sala projekcyjna z zaciemnianymi oknami i ekranem na całą ścianę. Sala projekcyjna posłuży szkole jako miejsce do wszelkich zajęć dydaktycznych, z wykorzystaniem multimedialnych form przekazu.

INTERmedi@
Urząd Miejski w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
tel.: +48.(86)2755036 , fax: +48.(86)2755063, email: sekretariat@umczyzew.pl , http://www.umczyzew.pl
NIP: 723-11-97-348, Regon: 000531393
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.